ค่าเลี้ยงดู

ไข่มีน้ำหนักเท่าไร

ไข่ไก่ขนาดกลางหนัก 60 กรัม

เปลือกไข่มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 5-6 กรัมไข่ขาวอยู่ที่ 35-40 กรัมในขณะที่ไข่แดงหรือไข่แดงให้น้ำหนักที่เหลือ

ไข่และสุขภาพ

คุณค่าทางโภชนาการของไข่

ไข่แคลอรี่

โปรตีนไข่

ไข่: การอนุรักษ์และฉลาก

คุณสมบัติของไข่